Sữa công thức

Sữa Nidal Croissance số 3
Sữa Royal ausnz số 2 900g Sữa Royal ausnz số 2 900g
Sữa Royal ausnz số 1 900g Sữa Royal ausnz số 1 900g
Sữa Royal ausnz số 3 900g Sữa Royal ausnz số 3 900g
Sữa Ensure Mỹ 397g Sữa Ensure Mỹ 397g
Sữa Novalac số 3 800g